certificaten

Veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Het beleid van de Artes Group hecht veel belang aan kwaliteit en veiligheid. Het welzijn van onze Constructive People staat hierbij steeds voorop. Voor onze medewerkers worden opleidingen, veiligheidsprocedures en de nodige beschermingsmiddelen voorzien. Zo kunnen alle werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier verlopen. Dankzij die investeringen is Artes Group erin geslaagd om verschillende kwaliteits- en veiligheidscertificaten te behalen.

Veiligheid


Artes Group hecht veel belang aan veiligheid en respect voor het milieu. Zowel Artes Depret, Artes Roegiers als Artes Woudenberg beschikken reeds jaren over een VCA**-attest. Elk project wordt dan ook uitgevoerd volgens een vooropgesteld VGM-dossier, wat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Het VCA**-attest staat voor :

V eiligheid : veiligheid en gezondheid op het werk en milieu (VGM)
C hecklist : vragenlijst gebruikt als doorlichting
A annemers : bedrijf of onderaannemer die werken uitvoert

Het VCA-attest bevestigt dat het bedrijf haar activiteiten op een gestructureerde en veilige manier voert. Opdrachtgevers en aannemers zijn wettelijk verplicht om zowel de eigen werknemers als die van de onderaannemer van risico's te vrijwaren. Artes Group doet enkel een beroep op onderaannemers die een kwaliteits- en/of veiligheidslabel, attest of certificaat hebben. Naast de aspecten met betrekking tot de veiligheid wordt ook aandacht besteed aan milieu en gezondheid.

Artes is ook in de petrochemische sector actief. Het behalen van het VCA-P certificaat bevestigt onze bekwaamheid om aan de strikte veiligheidseisen van deze sector te kunnen voldoen.

Kwaliteit

Artes Prefab

ISO 9001:2015

Artes Group draagt het streven naar tevreden klanten van het begin tot het einde van het project hoog in het vaandel. Als trotse bezitter van het ISO-kwaliteitslabel 9001:2015 staan wij dan ook garant voor een kwaliteitsvolle uitvoering van uw opdracht.

Het gestructureerd kwaliteitscontrolesysteem dat binnen ons bedrijf wordt gevolgd, betekent bovendien een constante motivatie, training en bijscholing van het personeel.
De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het bedrijf moet voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie om de klantentevredenheid te verhogen.

Zowel Artes Depret, Artes Roegiers als Artes Woudenberg zijn in het bezit van dit kwaliteitslabel.

Milieu

CO² reductie

Artes Group vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO²-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het stelt ons in staat ons energieverbruik en onze CO²-emissie in kaart te brengen én te verminderen. Meer info via deze link.

ISO 14001:2015

Het ISO 14001:2015-certificaat is een maatstaf voor een milieuvriendelijke aanpak. Zowel Artes Roegiers en Artes Depret hadden deze reeds enige tijd geïntroduceerd en wensen dit nog meer te verbeteren de komende jaren. Met dit certificaat worden wij extra aangezet om de milieuwetgeving strikt op te volgen en de milieubelasting continu verder te beperken.Dit milieumanagementsysteem, waarin ook kwaliteit en veiligheid geborgd zijn, richt zich op het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied. Het monitoren, beheersen en reduceren van de milieueffecten is een essentieel onderdeel van ons beleid.Eveneens het voldoen aan de diverse klanteneisen alsook een persoonlijke positieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van de huidige milieuproblemen die er zijn in de wereld.Milieu

Erkenningen


In België kunnen contracten voor openbare werken enkel aan ‘erkende’ aannemers worden toegekend. De overheid kent een bepaalde klasse toe, naargelang de omvang van de werken die men mag uitvoeren, voor een bepaalde categorie of ondercategorie. De criteria hiervoor zijn de technische bekwaamheid, de financiële draagkracht en de professionele integriteit van het bedrijf.

Deze classificatie, gaande van 1 tot 8, bepaalt o.a. het maximum toegestane contractbedrag voor elk werk dat de aannemer mag uitvoeren. Een hogere klasse laat hem toe grotere openbare contracten aan te nemen. Dit registratiesysteem is een kwaliteitslabel voor Belgische aannemers.

Beleidsverklaring

KVGM Beleid

KWALITEIT-, VEILIGHEID-, EN MILIEUBELEID

Het doel van de Artes Group is om op een constructieve wijze al onze bouwprojecten te realiseren

  • volgens de gestelde eisen van de klant, wet- en regelgeving en andere opgelegde eisen rond milieu en veiligheid,
  • binnen de vooropgestelde timing,
  • met een maximale rentabiliteit,
  • en dit op een gecontroleerde wijze op het vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Continue verbetering is de rode draad doorheen het opgestelde managementsysteem dat aan de basis ligt om dit te realiseren en als doel heeft om al onze gemotiveerde medewerkers aan te zetten hun kennis aan te wenden om onze projecten uit te voeren met de hoogste graad op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

KWALITEIT

Het kwaliteitsmanagementsysteem van de Artes Group is opgebouwd volgens ISO 9001, versie 2008, en waar mogelijk werd reeds rekening gehouden met de aankomende versie 2015. Het bestaande systeem werd volledig aangepast en herwerkt met de nadruk op opleiding van al onze werknemers.

De volledige werking van de firma is vastgelegd in modules die de verschillende werkingsdomeinen van de firma beschrijven. Elke module is daarbij opgebouwd uit “swimming lanes” die horizontaal door heel het proces lopen. Aan elke “swimming lane” is een functie toegekend. Deze manier van werken zorgt ervoor dat elke werknemer zeer transparant zijn rol in elk proces van de firma kan terugvinden en kan handelen volgens zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

In de uitvoering van al onze werkzaamheden ligt de nadruk op de werkvoorbereiding van alle deelaspecten van het project/taak. Per project wordt een “K-dossier” samengesteld. Het K-dossier is per onderdeel van het project opgebouwd uit een werkvoorbereiding, een opstartvergadering en een kwaliteitscontrole.

Het referentie K-dossier is een dynamisch document dat halfjaarlijks aangepast wordt op basis van de ervaringen van de voorbije zes maanden. Op deze manier worden alle opgedane ervaringen gedeeld met alle werknemers en zorgt dit voor een continue verbetering van ons kwaliteitssysteem en een steeds betere beheersing van risico’s op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu.

VEILIGHEID

Het welzijn van onze medewerkers is een topprioriteit binnen de Artes Group. Het is één van onze belangrijkste taken om ervoor te zorgen dat al onze werknemers hun dagtaak kunnen uitvoeren in optimale omstandigheden en ’s avonds gezond en wel weer naar huis kunnen terugkeren.

Veilig werken is een mentaliteit die top down door al onze medewerkers moet uitgedragen worden. Vanwege de steeds wijzigende omstandigheden op onze bouwwerven moeten we samen elke dag weer opnieuw zorgen voor onze eigen veiligheid en die van onze collega’s. Een goede organisatie van de bouwwerf met steeds de nodige aandacht voor orde, netheid en collectieve beveiliging moet zorgen voor een werkplek zonder ongevallen, waardoor zowel persoonlijk letsel als materiële schade wordt vermeden.

Risicobeheersing is de belangrijkste pijler van ons preventiebeleid dat opgesteld is volgens VCA**. Alle risico’s binnen de onderneming op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden via een risicoanalyse in kaart gebracht en door het nemen van de gepaste maatregelen tot een aanvaardbaar niveau herleid.

Geen enkel werk zal aangevat worden vooraleer de projectleiding de mogelijke risico’s heeft opgesomd, geëvalueerd en de nodige preventieve maatregelen heeft getroffen. Veiligheid is steeds een prioriteit bij de keuze van werkmethodes, materieelkeuzes, onderaannemers en leveranciers. Voor de aanvang van elke activiteit wordt er op basis van deze gegevens steeds een start-up meeting georganiseerd met alle betrokken uitvoerders.

Ten overstaan van alle medewerkers op het bouwproject is het engagement van alle leidinggevenden op het project een belangrijke sleutel tot een veilige werf. Dit engagement van alle werfverantwoordelijken komt tot uiting in de grote betrokkenheid bij het opstellen van veiligheidsplannen, het houden van start-up meetings, het uitvoeren van frequente werfinspecties en het geven van toolboxmeetings.

Belangrijke informatie omtrent risico’s en de beheersing daarvan wordt uitgewisseld op de projectvergadering of via de preventieadviseur. Door uitwisseling van ervaring en informatie willen we de omstandigheden inzake veiligheid, gezondheid en milieu continu verbeteren.

MILIEU

Zorg dragen voor onze omgeving is voor allen van ons een prioriteit met het oog op de toekomst. Als bouwonderneming zijn wij verplicht om hieraan ons “steentje” bij te dragen. In de dagdagelijkse werking van onze onderneming zit het verschil soms in kleine handelingen. Het komt er op neer al onze medewerkers op geregelde tijdstippen via toolboxen steeds opnieuw te sensibiliseren bij elke handeling even stil te staan met de nodige aandacht voor het milieu en dit vooral met het oog op doordacht verbruik van energie en grondstoffen en afvalsortering.

Voor alle afdelingen van Artes Depret en Artes Roegiers is een managementsysteem opgesteld op basis van ISO 14001, specifiek gericht op volgende items:

  • Voorkomen van negatieve effecten voor de directe leefomgeving;
  • Voorkomen van verspilling van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen;
  • Het naleven en voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en andere opgelegde eisen;
  • Het vergroten van het milieubewustzijn bij onze medewerkers;
  • Reduceren van de CO2-emissie en energieverbruik;
  • Reduceren van afvalstromen.


Als bouwbedrijf wordt er jaarlijks ook aanzienlijk geïnvesteerd in nieuw materieel. Bij elke aankoop wordt het milieuaspect steeds in rekening gebracht en wordt de investering ter goedkeuring voorgelegd aan de interne milieucoördinator.

Op basis van de jaarlijks bij te sturen risicoanalyse worden alle activiteiten die impact hebben op het milieu in kaart gebracht. De directiebeoordeling van het afgelopen jaar vormt de basis voor een nieuw actieplan voor het komende jaar, dat streeft naar continue verbetering met betrekking tot het voorkomen van materiële schade en milieuschade. Dit actieplan wordt bij de start van het nieuwe werkjaar gecommuniceerd naar al onze werknemers en op geregelde tijdstippen via toolboxen terug onder de aandacht gebracht.

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!