CO₂ reductie

Intro CO2

CO₂ reductie

Aelterman vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO₂-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het stelt ons in staat ons energieverbruik en onze CO₂-emissie in kaart te brengen én te verminderen.

De CO₂-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO₂-bewust(er) te handelen.

De ladder vormt een effectief instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten winst te boeken op verschillende terreinen.

Met name op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Het besef dat we als organisatie kunnen en willen bijdragen aan een schoner milieu en een gezondere leefomgeving, leeft binnen de firma Aelterman. Die gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor diverse inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

Hieronder meer informatie welke maatregelen Aelterman neemt om energie- en CO₂-reductie te verwezenlijken.

CO2 inzicht5

Peiler A : Inzicht

Aelterman heeft effectieve doelstellingen en maatregelen geformuleerd om de CO₂-uitstoot te reduceren.

Alle emissiegegevens kan u hieronder terugvinden:

CO2 reductie5

Peiler B : Reductie

De carbon footprint (CO₂-uitstoot), de vooropgestelde doelstellingen en de mate waarin deze behaald worden in kaart gebracht in het voortgangsrapport.

De aanpak om tot Energie- & CO₂-reductie te komen staat beschreven in het Energie Management Actie Plan.

Onze doelstellingen en resultaten kan u hieronder terugvinden:

Het objectief van Aelterman is om in 2025 de energy efficiency van onze activiteiten % ten opzichte van het referentiejaar 2020 te verbeteren met volgende prioritaire doelstellingen.

Doelstelling 1

Reductie van elektriciteitsverbruiken met:
Target eind 2021 10%
Target eind 2022 20%
Target eind 2025 30%

Doelstelling 2

Overschakeling naar aankoop groene stroom van lokale oorsprong tegen eind 2021.

Doelstelling 3

Reductie van CO₂-uitstoot in de scope 1+2 met:
Target eind 2022 25%
Target eind 2023 30%
Target eind 2025 35%

De overige emissies worden opgevolgd maar hebben geen prioritaire doelstellingen.

CO2 transparantie 5

Peiler C : Transparantie

Aelterman draagt transparantie hoog in het vaandel dus ook als het gaat over haar energiebeleid en CO₂-reductiebeleid.

Dit communicatieplan beschrijft de wijze waarop Aelterman haar ambities en maatregelen op het gebied van CO₂- reductie zowel intern als extern kenbaar maakt.
De communicatie is niet eenmalig, maar structureel van aard.
De CO₂-communicatie zal het belang van CO₂-management voor Aelterman beschrijven.

Zowel intern als extern moet de communicatie inzicht geven in het CO₂-beleid en de prestaties. Daarbij moet de noodzaak van CO₂- reductie voor iedereen duidelijk zijn (kennis).

Bij de interne doelgroepen moet de communicatie daarnaast ook resulteren in een attitude- en gedragsverandering. Verder is het belangrijk om duidelijk en regelmatig te communiceren.
De directie draagt zorg voor het periodiek vaststellen van veranderingen binnen de Aelterman footprint en de effectiviteit van ingevoerde reductiemaatregelen en deze inhoudelijke input te vertalen in toegankelijke teksten/illustraties en die vervolgens zowel intern als extern te publiceren.

Communicatiedoelstellingen

De CO₂-communicatie moet bijdragen tot bewustwording (kennis), veranderingsbereidheid (houding) en vermindering (gedrag). Daarnaast moet de communicatie zorgen voor inzicht voor alle stakeholders.

Bij de interne doelgroepen moet duidelijk zijn:

  • wat de ambities inhouden
  • dat sprake is van belangrijke en noodzakelijke ambities en reductiemaatregelen én
  • dat alle aangekondigde reductiemaatregelen niet vrijblijvend zijn, maar dat er altijd een inspanningsverplichting geldt voor de medewerkers die dit betreft.

Na het behalen van het CO₂-bewust certificaat zal Aelterman regelmatig (minimale frequentie van eens per 6 maanden) intern en extern communiceren over (minimaal):

  • het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf
  • het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf
  • de behaalde besparingen in CO₂-uitstoot
  • de mogelijkheden voor individuele bijdrage(n) door medewerkers (bijvoorbeeld in de vorm van een ideeënbus)

Bijkomende informatie kan je vinden op de SKAO-website via onderstaande link:

https://www.skao.nl/

CO2 samenwerking l

Peiler D : Samenwerking

Aelterman wisselt kennis over en ervaring met de energiereductie uit met haar stakeholders. Door het invoeren van de CO₂-Prestatieladder (voor wat broeikasgassen betreft) wil Aelterman de globale milieu-impact continu verbeteren.

De initiatieven voor het CO₂-reductie waaraan Aelterman deelneemt:


Aelterman is prominent lid van de sectorfederatie Agoria, en maakt deel uit van diverse werkgroepen en evenementen.

www.agoria.be


De milieucoordinator van Aelterman is lid van de VMX , een vereniging die de milieuprofessionals vertegenwoordigt.
De CO₂ Prestatieladder zal op de agenda van de werkgroepen geplaatst worden zodat het management systeem ook ingang vindt in andere sectoren.

www.vmx.be


Infosteel, actief in België en het G.H. Luxemburg, focust op de promotie van goed

gebruik van staal in de bouw. Als ledenorganisatie beschikt Infosteel over een uitgebreid netwerk van meer dan 600 leden, afkomstig uit de ganse staalbouwketen: staalproductie en verwerking, staalbouw, studiebureaus, architecten,

oppervlaktebehandeling, staalhandel, geveltoepassingen, toelevering, software enz. Infosteel deelt zijn kennis en expertise door middel van studiedagen, opleidingen, projectbezoeken, publicaties, netwerkactiviteiten en een helpdesk. Tenslotte is Infosteel actief in tal van technische werkgroepen inzake wetgeving en normering waar de belangen van het materiaal “staal” en het “bouwen met staal” behartigd worden

www.infosteel.be


Daarnaast worden vele projecten uitgevoerd als partij in tijdelijke verenigingen. Vele andere partners hierin zijn reeds gecertificeerd volgens de CO₂-prestatieladder zoals Jan de Nul, Stadsbader, Artes.

In deze tijdelijke verenigingen draagt Aelterman bij en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met de anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen.

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!